2017-11-11
Tsuru Japan Festival 2017

Data i miejsce

Rozpoczęcie2017-11-11 10:00:00
Zakończenie2017-11-12 15:00:00
Otwarcie drzwi:
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych
Rybnik ( śląskie )
Kościuszki 5

Opis

Największa śląska impreza poświęcona tematyce Dalekiego Wschodu po raz czwarty zaprasza Was do Rybnika do Zespółu Szkół Technicznych przy ulicy Kościuszki 5. Szykujemy dla Was mnóstwo niespodzianek oraz niesamowitych gości, a to wszystko już 11 listopada w Rybniku podczas Tsuru Japan Festival 2017!

Regulamin

 1. Tsuru Japan Festival 2017 jest niekomercyjną imprezą kulturalno-rozrywkową w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 (Dz.U. Nr 62, poz. 504.). 
 2. Konwent jest imprezą zamkniętą, w której udział mogą wziąć osoby, które dokonały opłaty akredytacyjnej, ponadto obsługa, ochrona, medycy, osoby wyznaczone przez zarząd budynku szkolnego jak również osoby zaproszone przez Organizatorów.
 3. Wszystkie wpłaty za sprzedaż biletów są przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych konwentu. Organizatorzy nie czerpią korzyści materialnych z konwentu lecz pracują społecznie.
 4. Ze względów bezpieczeństwa budynek szkoły zostanie zamknięty w sobotę 12 listopada 2017r. o godzinie 23. Otwarcie budynku nastąpi 13 listopada 2017r. o godzinie 6 w niedzielę. Wejście lub wyjście z budynku będzie możliwe tylko za zgodą Organizatorów lub ochrony.
 5. Każdy uczestnik konwentu Tsuru Japan Festival kupując wejściówkę, akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Wszystkie osoby, która chcą uczestniczyć w konwencie mają obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz przestrzegać jego treści. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów eventu.
 6. Regulamin konwentu opublikowany jest na stronie internetowej http://tsuru-festival.pl.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży wejściówki bez podania przyczyny.
 8. Wszystkie dane podane przy rezerwacji wejściówek służą tylko i wyłącznie do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na konwencie. Są one przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Po konwencie wszystkie dane zostaną skasowane.
 9. Dzieci do lat 10 mają wstęp wolny na konwent wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – rodzica bądź opiekuna.
 10. Organizatorzy mają prawo zaprzestać sprzedaży biletów w czasie trwania konwentu w przypadku osiągnięcia limitu miejsc. Organizatorzy w razie końca sprzedaży biletów mają obowiązek poinformować uczestników na wszystkich dostępnych stronach.
 11. Ilość biletów dwudniowych jest ograniczona do 1500 sztuk.
 12. Pracownicy ochrony, za zgodą uczestników, mają prawo rewidować ich rzeczy osobiste w przypadku podejrzenia wnoszenia na teren konwentu niedozwolonych przedmiotów. W razie odmowy skontrolowania plecaków/toreb/torebek/walizek uczestnik może zostać usunięty z terenu konwentu.
 13. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Palenie dozwolone jest jedynie w specjalnie wyznaczonej strefie – poza budynkiem szkoły.
 14. Na konwencie obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających. W przypadku znalezienia u uczestnika wyżej wymienionych środków, nastąpi ich natychmiastowa konfiskata. Nieodpowiednie zachowanie ze strony uczestnika poskutkuje jego dyscyplinarnym usunięciem z terenu konwentu.
 15. W przypadku niepełnoletnich uczestników będących pod wpływem wyżej wymienionych środków rodzice lub opiekunowie zostaną poinformowani o tym fakcie przez Organizatorów.
 16. Każdy uczestnik po zakupie wejściówki otrzyma identyfikator oraz opaskę na rękę. Przedmioty te należy nosić w widocznym miejscu. Uczestnicy są zobligowani okazywać Identyfikator i opaskę na każde wezwanie Organizatorów lub ochrony.
 17. Zgubienie, zerwanie opaski lub identyfikatora należy jak najszybciej zgłosić w punkcie akredytacji lub obsłudze konwentu.
 18. Zgubienie opaski i/lub identyfikatora jest obarczone karą w wysokości 10zł za wydanie duplikatu.
 19. Brak opaski lub identyfikatora będzie skutkować natychmiastowym wydaleniem z terenu konwentu.
 20. Należność za bilet należy wpłacić na konto bankowe, którego numer podany jest w systemie rezerwacji, w terminie do 14 dni od daty dokonania rezerwacji. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.
 21. Zwrot pieniędzy za wejściówkę na imprezę należy zgłosić najpóźniej dwa tygodnie przed samą impreza, po tym czasie zwrot pieniędzy będzie niemożliwy.
 22. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne uczestników imprezy.
 23. Uczestnicy powinni zakupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie przed rozpoczęciem konwentu.
 24. Na terenie konwentu obowiązuje zakaz chodzenia w negliżu (bez koszulki bądź w samej bieliźnie), poza wyznaczonymi do tego miejsca przebieralniami i prysznicami.
 25. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu poza terenem konwentu.
 26. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności w przypadku zajścia w ciąże na konwencie.
 27. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia zwierząt.
 28. Na terenie konwentu zakazuje się podłączania własnych urządzeń elektrycznych (czajników, tosterów, suszarek, ładowarek, laptopów itp. ), w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 29. Naruszenie plomb zabezpieczających gniazdka elektryczne grozi natychmiastowych wydaleniem z terenu konwentu.
 30. Na teren imprezy nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia innych współuczestników, w szczególności broni białej, palnej i ASG oraz materiałów wybuchowych.
 31. Organizatorzy imprezy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione (ZAGUBIONE) przez uczestnika BEZ OPIEKI na terenie konwentu i w czasie jego trwania.
 32. Na terenie konwentu znajdować się będzie szatnia. Po skorzystaniu z niej każdy uczestnik otrzyma numerek (klucz z numerem szafki). W razie zagubienia numerka przewidziana jest kara w wysokości 50zł. Aby odebrać swoje rzeczy z szatni należy dokonać opłaty oraz okazać dokument tożsamości.
 33. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy zniszczeń lub ich opiekunowie prawni.
 34. Na terenie imprezy uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku.
 35. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników, w tym zdjęć z foto studia i cosplayu w celach promocyjnych i informacyjnych.
 36. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powielanie multimediów chronionymi prawami autorskimi.
 37. W przypadkach spornych bądź niewymienionych w regulaminie decydujący głos mają Organizatorzy.
 38. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania.
 39. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu pieniędzy z akredytacji.

Organizator

Klub Miłośników Japoniii Tsuru

Klub powstał w 2012 roku z inicjatywy kilku osób z okolic Rybnika, dzielących te same pasje i pragnących propagować kulturę Japońską na terenie Górnego śląska .Symbolem klubu jest TSURU, co w języku japońskim oznacza żuraw.
tsuru-festival.pl

www Rezerwacja